Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Raamstyling BV.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1.             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Raamstyling B.V., hierna Raamstyling en u, de klant.
 2.             Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3.             Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4.             De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1.             Wanneer u akkoord gaat met een offerte, ontvangt u van Raamstyling een schriftelijke opdrachtbevestiging of opdrachtbevestiging per e-mail. De overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging, na een bevestiging per e-mail, na de aanbetaling van 50% door de klant of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden (waaronder ook het inmeten kan worden verstaan) door Raamstyling.
 2.             Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Raamstyling dit doorberekenen aan u.
 3.             U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Raamstyling gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

 

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1.             Raamstyling zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Raamstyling mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2.             De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3.             Het risico van de producten gaat over van Raamstyling op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht komen.
 4.             De producten worden door Raamstyling bij u afgeleverd en gemonteerd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de plaatsen waar de producten dienen te worden afgeleverd en te worden gemonteerd onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 5.             U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Raamstyling. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.
 6.             De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn meegenomen in de offerte/orderbevestiging die u van Raamstyling heeft ontvangen.

 

Artikel 4. Wat kunt u van Raamstyling verwachten?

 1.             Raamstyling zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. Raamstyling zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Raamstyling heeft een inspanningsverplichting.
 2.             Door Raamstyling wordt gestreefd om de levertermijn zoveel mogelijk in acht te nemen. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet u Raamstyling schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om alsnog na te komen.
 3.             Raamstyling zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Raamstyling behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

 

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1.             U moet alle gegevens, die Raamstyling nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Raamstyling overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2.             Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 3.             Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Raamstyling op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen maar dit een gevolg is doordat u in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
 4.             U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst, en de uitgevoerde werkzaamheden direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Raamstyling worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Raamstyling conform de overeenkomst heeft geleverd of gehandeld.
 5.             Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct (binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Raamstyling zodat Raamstyling in staat is de klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 6.             Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.
 7.             Indien u zelf een overeenkomst sluit met een derde partij, is de derde partij verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de derde partij aanspreken en niet Raamstyling.
 8.             U moet ervoor zorgen dat Raamstyling op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 9.             wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Raamstyling met zijn werkzaamheden begint, zodat Raamstyling onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet      mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
 10.            Raamstyling binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Raamstyling de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 11.            Raamstyling tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 12.            de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
 13.            Raamstyling kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
 14.            Raamstyling gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Raamstyling kosten zijn verbonden;
 15.             er een vuilcontainer op het werk aanwezig is die gratis aan Raamstyling ter beschikking gesteld wordt;
 16.             U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen e.d. die Raamstyling tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 17.             U bent verplicht Raamstyling te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woords.
 18.             Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Raamstyling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

 

Artikel 6. Wat zijn de kosten van de producten en dienstverlening van Raamstyling?

 1.             In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2.             Alle kosten zijn inclusief (bij consumenten) btw. Wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen Raamstyling en een zakelijke klant, zijn de kosten exclusief btw.
 3.             Raamstyling heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen  in belastingen, prijsstijging bij leveranciers, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Raamstyling met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Raamstyling schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 4.             Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Raamstyling haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 5.             U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden of producten zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Hoe betaalt u voor de producten/diensten van Raamstyling?

 1.             Nadat u akkoord bent gegaan met de opdrachtbevestiging/offerte, doet u een aanbetaling van 50% van de totaalprijs.
 2.             Bij levering van de producten dient u direct 50% op locatie te betalen (pinnen of contant). Indien een monteur de producten komt brengen en monteren, en u betaalt de kosten niet direct, neemt de spullen niet aan of bent niet thuis op het afgesproken tijdstip, dan is Raamstyling gerechtigd om bij u de extra kosten in rekening te brengen.
 3.             Het resterende bedrag, zijnde 50% van de totaalprijs, wordt direct na het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie door u voldaan (pinnen of contant).
 4.             Indien u de resterende bedrag van 50% van de totaalprijs niet direct op locatie na het uitvoeren van de werkzaamheden heeft voldaan, ontvangt u een factuur die binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan.
 5.             Voor zakelijke partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Raamstyling betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 6.             Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Raamstyling bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Raamstyling de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 7.             Raamstyling heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is Raamstyling bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 8.             Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Raamstyling laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1.             Als u de overeenkomst annuleert, wordt de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag niet geretourneerd.
 2.             Als u de overeenkomst annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Raamstyling zijn of nog gemaakt moeten worden en de schade die zij lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden. Deze kosten worden berekend op basis van onderstaande staffel:
 3.       bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 25% van het openstaande bedrag;
 4.       bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van het openstaande bedrag;
 5.       bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van het openstaande bedrag.
 6.             Raamstyling mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
 7.       u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
 8.       er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

Raamstyling hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 1.             Raamstyling heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

 

Artikel 9. Hoe gebruikt u de internetsite?

 1.             Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Raamstyling zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
 2.             Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortiment vernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

 

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1.             Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Raamstyling niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen en/ of haar producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Raamstyling is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Raamstyling.
 2.             Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, pandemie, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Raamstyling.
 3.             Wanneer er sprake is van overmacht mag Raamstyling de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4.             Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Raamstyling is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 11. Kwaliteit en Stalen

 1.             Raamstyling staat in voor de kwaliteit van de producten zoals in de overeenkomst is omschreven.
 2.             Eventueel door Raamstyling verstrekte stalen dienen enkel ter aanduiding, de daadwerkelijk geleverde producten kunnen hiervan afwijken.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1.             Alle door Raamstyling geleverde producten blijven eigendom van Raamstyling totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2.             U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3.             Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Raamstyling zo snel mogelijk laten weten.

 

Artikel 13. Garantie

 1.             Raamstyling staat voor een periode van een jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2.             Als Raamstyling erkent dat zij tekort is geschoten bij de levering van een product, heeft Raamstyling het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Raamstyling heeft laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Als Raamstyling binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
 3.             Eventuele aanvullende garantie kan met Raamstyling zijn overeengekomen. Deze staan in de schriftelijke garantieverklaring.
 4.             Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 5.             Buiten de garantie valt:
 6.             het binnen redelijke grenzen kromtrekken van houten jaloezieën. Minimale kromtrekkingen zijn inherent aan houten producten. Onder ‘binnen redelijke grenzen’ wordt verstaan 3% in de hoogte en 0,5% in de breedte;
 7.             het binnen redelijke grenzen bladderen van houten jaloezieën rond het koordgat of ladderbandgat en aan het uiteinde van de jaloezieën. Onder ‘binnen redelijke grenzen’ wordt verstaan 3 millimeter;
 8.             het niet stijl c.q. mooi recht vallen van gordijnen. Het is inherent aan het product dat niet alle gordijnen stijl vallen.
 9.             Garantie wordt alleen gegeven als u aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Raamstyling geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Raamstyling gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.

 

Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1.             Raamstyling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Raamstyling is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 2.             Raamstyling aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Raamstyling. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Raamstyling slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 3.             Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 4.             Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Raamstyling.
 5.             Op het moment dat u producten bij Raamstyling koopt, krijgt u uitgebreide instructies. Raamstyling kan daarom in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld:
 6. a)   voor thermische breuken in het glas. Bij HR+ glas is de temperatuur tussen het glas en de raamdecoratie soms te hoog. Hierdoor kunnen thermische breuken in het glas ontstaan. Verduisterende en slecht ventilerende stoffen worden afgeraden indien er geen ruimte van tien cm aan de bovenzijde van het product aanwezig is. Raadpleeg omtrent de plaatsing van een raambekledingsproduct dan ook de voorschriften en garantiebepalingen van de kozijn- of raamleverancier;
 7. b)   voor het verkleuren gordijnen. Raamstyling adviseert daarom altijd om gordijnen te voeren, het liefst met witte stof, om verkleuring tegen te gaan;
 8. c)   voor stijl advisering. Het advies dat Raamstyling u geeft is vrijblijvend. U kiest uiteindelijk zelf voor het product. Vindt u de gekozen producten achteraf niet mooi, dan kunt u Raamstyling niet aansprakelijk stellen voor het advies.
 9. d)   voor schade die ontstaat doordat het door uw keuze van het product moet worden geboord in tegels;
 10. e)     voor schade die ontstaat indien door uw keuze van het product moet worden geboord in plafonds, kozijnen of muren, bijvoorbeeld loslaten van stucwerk;
 11. f)   voor schade die ontstaat doordat u heeft nagelaten schilderwerken, wanden en andere zaken op afdoende wijze af te plakken wanneer Raamstyling de vloer komt egaliseren.
 12.             Wij zijn verplicht om onze producten child safe te maken. Haalt u de onderdelen die onze producten child safe maken van het product af, dan kan Raamstyling niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit volgt.
 13.             De informatie op de internetsite wordt door Raamstyling met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Raamstyling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 14.             Raamstyling draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 15.             Iedere aansprakelijkheid van Raamstyling vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Raamstyling niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Raamstyling daarvan schriftelijk in kennis stelt.

 

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

 1.             Raamstyling kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2.             Raamstyling kan wijzigingen van deze voorwaarden bekend maken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 16. Klachten en geschillen

 1.             Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Raamstyling worden voorgelegd.
 2.             Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Eindhoven. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.
 3. Klachten wegens bij de inontvangstneming waarneembare feiten (zie 14-1), dienen door wederpartij op het ontvangstbewijs/vervoersbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op claims.
 4. Klachten wegens niet direct zichtbare gebreken dienen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst der zaken door wederpartij, per schrijven aan Raamstyling B.V. te worden medegedeeld.5. Het recht om een klacht in te dienen van de wederpartij vervalt indien hij Raamstyling B.V. niet in staat stelt de bedoelde zaken in originele staat te controleren. Indien de klacht gegrond is, zal Raamstyling B.V. te harer keuze, hetzij de geconstateerde mankementen herstellen, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen inlevering van de oorspronkelijk geleverde zaken.
 5. Raamstyling B.V. geeft alleen garantie op constructiefouten en/of technische mankementen. Voor alle andere producten geldt het principe “Gekocht zoals gezien” tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Open WhatsApp
Hulp nodig? WhatsApp met ons!
Hallo 👋,

Welke vraag kunnen wij voor u beantwoorden?